Szkolenia na kierowców dla kadr MMŚP z branży transportowej

PROJEKT „Szkolenia na kierowców dla kadr MMŚP z branży transportowej" realizowany jest przez Auto Szkołę WOTA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Termin realizacji Projektu: 01.05.2014 r. – 30.06.2015 r. 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY


Szkolenia oferowane w ramach projektu stanowią pomoc de minimis dla przedsiębiorstwa i w 100% są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym udział w szkoleniu nie wiąże się z ponoszeniem kosztów finansowych przez przedsiębiorstwo. 

Celem głównym projektu jest nabycie do 30.06.2015 r. umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do formalnego prowadzenia przewozu towarów i osób przez 105 osób będących pracownikami bądź właścicielami firm z branży transportowej z woj. świętokrzyskiego.

Projekt skierowany jest do pracowników, właścicieli, wspólników (w tym osób samozatrudnionych) firm prowadzących działalność w branży transportowej, które do tej pory nie korzystały ze wsparcia w ramach poddziałania 8.1.1 PO KL.

Aby przedsiębiorstwo mogło zostać zakwalifikowane do projektu musi łącznie spełniać poniższe warunki: 

 • należeć do sektora MMŚP (mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw); 
 • prowadzić działalność w obszarze wskazanym w sekcji H PKD 2007–Transport i gospodarka magazynowa (dział 49); 
 • posiadać jednostkę organizacyjną na terenie woj. świętokrzyskiego. 
 • nie mogło korzystać do tej pory ze wsparcia w ramach poddziałania 8.1.1 PO KL. 

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 50 przedsiębiorstw. W projekcie weźmie udział 105 osób mieszkających i pracujących na terenie w woj. świętokrzyskiego. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały kobiety (min. 6 kobiet). Zachowany zostanie także parytet osób z wykształceniem co najwyżej średnim (min. 80% uczestników z takim wykształceniem)

Osoby zakwalifikowane do projektu będą mogły wziąć udział w jednym cyklu szkoleniowym: 

Cykl szkoleniowy C obejmuje: 

 • Kurs prawo jazdy kategorii C - 50 godzin (część teoretyczna 20 godzin; część praktyczna 30 godzin), 
 • Kurs prawo jazdy kategorii C+E - 45 godzin (część teoretyczna 20 godzin; część praktyczna 25 godzin), 
 • Kurs Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona - 140 godzin (część teoretyczna 130 godzin; część praktyczna 10 godzin). 
W ramach cyklu C zorganizowane zostaną 4 edycje szkoleń, w każdej weźmie udział średnio po 15 osób. Łącznie weźmie udział 60 osób, w tym: 2 kobiety i 58 mężczyzn. 

Cykl szkoleniowy D obejmuje: 

 • Kurs prawo jazdy kat. D - 80 godzin (część teoretyczna 20 godzin; część praktyczna 60 godzin), 
 • Kurs Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona - 140 godzin (część teoretyczna 130 godzin; część praktyczna 10 godzin). 
W ramach bloku D zorganizowane zostaną 3 edycje, w której weźmie udział po 15 osób. Łącznie weźmie udział 45 osób, w tym: 4 kobiety i 41 mężczyzn. Każdy z uczestników obliguje się do wzięcia udziału w całym cyklu szkoleniowym. 

W ramach projektu zapewniamy:

 • uczestnictwo w kursach
 • badania lekarskie oraz badania psychologiczne
 • wyżywienie (susz konferencyjny) podczas zajęć teoretycznych
 • pokrycie kosztów egzaminu państwowego (jednorazowo) osobom, które wykazały się przynajmniej 80% frekwencją na zajęciach
 • refundację kosztów dojazdów na zajęcia teoretyczne (refundacja kosztów dojazdu przewidziana jest dla uczestników, których dojazd na zajęcia teoretyczne przekracza 40 km w każdą ze stron – na podstawie mapy.google.pl) 


Kursy odbywać się będą w Kielcach 


Szczegółowe informacje o projekcie oraz warunki uczestnictwa zwarte są w
Regulaminie projektu

Dokumenty dla zakwalifikowanych:

Biuro projektu:

Auto Szkoła WOTA sp.j.
Kielce 

ul. Warszawska 30/6, 25-312 Kielce e-mail: kielce@wota.com.pl
tel. 514 117 515

osoba do kontaktu: 
Anita Stachurska – specjalista ds. bieżącej obsługi szkole


AKTUALNOŚCI


13.10.2014

Osoby, które ukończyły kurs zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej proszone są o stawiennictwo w biurze projektu celem zdania wewnętrznych egzaminów teoretycznych. Dopiero zdanie w/w uprawnia do podejścia do wewnętrznego egzaminu teoretycznego, a w kolejności do umówienia właściwych egzaminów w WORD w Kielcach.

03.10.2014

UWAGA! Informujemy, że limit miejsc w projekcie dla osób z wyższym wykształceniem został wykorzystany. W chwili obecnej do projektu będą przyjmowane osoby z wykształceniem maksymalnie średnim.

23.09.2014

W dniach 03-05 października 2014 odbędą się zajęcia teoretyczne dla II gr. na kat. C. Osoby zakwalifikowane do projektu proszone są o niezwłoczne wykonanie badań lekarskich we wskazanych przez Auto Szkołę miejscach i terminach. Osoby, które nie wykonają badań lekarskich oraz nie wygenerują elektronicznego Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) do dnia 02.10.2014 r. rozpoczną zajęcia z kolejną grupą szkoleniową. Prosimy o sprawne dostarczanie PKK do biura projektu.

22.09.2014

W dniach 12-14 września odbędą się zajęcia teoretyczne dla I gr. na kat. D. Osoby zakwalifikowane do projektu proszone są o niezwłoczne wykonanie badań lekarskich we wskazanych przez Auto Szkołę miejscach i terminach. Osoby, które nie wykonają badań lekarskich oraz nie wygenerują elektronicznego Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) do dnia 11.09.2014 r. rozpoczną zajęcia z kolejną grupą szkoleniową. Prosimy o sprawne dostarczanie PKK do biura projektu.

05.08.2014

W dniach 01-03 sierpnia odbył się kurs teoretyczny dla I grupy szkoleniowej na kat. C. Godziny zajęć praktycznych ustalane będą na bieżąco z kursantami. W celu doprecyzowania grafików jazd prosimy o bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym. W razie problemów prosimy o kontakt z biurem projektu ze specjalistką ds. bieżącej obsługi szkoleń.

01.08.2014

UWAGA – zmiana regulaminu i dokumentacji zgłoszeniowej. Nowe dokumenty dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania.

24.07.2014

W dniach 01-03 sierpnia 2014 odbędą się zajęcia teoretyczne dla I gr. na kat. C. Osoby zakwalifikowane do projektu proszone są o niezwłoczne wykonanie badań lekarskich we wskazanych przez Auto Szkołę miejscach i terminach. Osoby, które nie wykonają badań lekarskich oraz nie wygenerują elektronicznego Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) do dnia 31.07.2014 r. rozpoczną zajęcia z kolejną grupą szkoleniową. Prosimy o sprawne dostarczanie PKK do biura projektu.

16.07.2014

Auto Szkoła WOTA zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.07.2014 r. dotyczące usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, CE i D w okresie od maja 2014 do czerwca 2015 w ramach projektu „Szkolenia na kierowców dla kadr MMŚP z branży transportowej” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w zakładce „Zapytania ofertowe”.

16.07.2014

Auto Szkoła WOTA zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.07.2014 r. na dostawę paliwa ON w systemie sprzedaży bezgotówkowej w okresie od maj 2014 do czerwca 2015 na potrzeby projektu „Szkolenia na kierowców dla kadr MMŚP z branży transportowej” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w zakładce „Zapytania ofertowe”.

19.06.2014

Zapraszamy pracowników i właścicieli firm z branży transportowej do udziału w projekcie. W chwili obecnej trwa rekrutacja do I grupy w bloku C (obejmującym kat. C, C+E oraz KWP C) oraz do I grupy w bloku D (obejmującym kat. D oraz KWP D). Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy kobiety oraz osoby z maksymalnie średnim wykształceniem.

03.06.2014

Jednocześnie prowadzimy rekrutację przedsiębiorstw i pracowników do pierwszej grupy szkoleniowej w bloku D (komplet uprawnień dla kierowców autobusów). Zajęcia teoretyczne rozpoczną się najprawdopodobniej w sierpniu 2014. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu i przesyłanie zgłoszeń.

22.05.2014 r.

rozpoczynamy rekrutację do pierwszej grupy szkoleniowej w cyklu szkoleniowym C. Minimalna ilość osób do uruchomienia grupy wynosi 12 osób. Zapraszamy do składania dokumentów zgłoszeniowych!


ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaptyanie- instruktor

ZO 3 POKL

dostawa paliwa