NOWE KWALIFIKACJE


Projekt „Nowe kwalifikacje” realizowany jest przez Auto- Szkołę WOTA sp .j. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie: XI.3.1 Kształcenie zawodowe, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności zatrudnieniowej 100 osób (95M, 5K) osób fizycznych uczących się / pracujących lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,  poprzez wsparcie kształcenia ustawicznego tj. organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, realizację szkoleń z zakresu zawodu kierowca Kat. C+E +Kwalifikacja Wstępna przewozu rzeczy.

Termin realizacji Projektu: 01.01.2019 – 31.05.2020r.

 

Zapewniamy:


ü   Kurs prawo jazdy kat. C,

ü   Kurs prawo jazdy kat. C+E,

ü   Kurs Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona

ü   badania lekarskie, badania psychotechniczne

ü   opłacony jednorazowo egzamin państwowy kat. C, kat. C+E, Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona

ü   doświadczonych trenerów i instruktorów

ü   materiały szkoleniowe

ü   ubezpieczenie

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

 

Program wsparcia w ramach projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe” obejmuje:

1.      Kurs prawo jazdy kategorii  C  - 50 godzin (część teoretyczna 20 godzin;  część praktyczna 30 godzin jazd indywidualnych).

2.      Kurs prawo jazdy kategorii C+E - 25 godzin jazd indywidualnych.

3.      Kurs Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona - 140 godzin (część teoretyczna  130 godzin;  część praktyczna 8 godzin praktyka   indywidualna + 2 godziny jazdy na torze lub symulatorze).

4.      Badania lekarskie, badania psychotechniczne.

5.      Opłacony jednorazowo przez Beneficjenta egzamin państwowy kat. C, kat. C+E, Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona dla       każdego Uczestnika.

6.     Ubezpieczenie Uczestnika.

W ramach Projektu zorganizowanych zostanie 10 edycji, w każdej weźmie udział 10 osób. Łącznie weźmie udział 100 osób, w tym: 5 kobiet i 95 mężczyzn.

Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminów pozwolą na uzyskanie uprawnień kierowcy samochodu ciężarowego (kurs kat. C, C+E, Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona).

Kursy odbywać się będą w Łodzi i prowadzone będą przez Auto Szkołę WOTA.

 

ADRESACI PROJEKTU

100 osób dorosłych (w tym 95 mężczyzn i 5 kobiet), uczących się/pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, które zainteresowane są z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji/kwalifikacji zawodowych

Uczestnikami projektu mogą być osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

 

REKRUTACJA

Rekrutacja jest prowadzona od  01.01.2019 r. w sposób ciągły, aż do zrekrutowania 110% uczestników, z czego 10 %  będzie stanowiło grupę rezerwową.

Etapy kwalifikacji uczestników:

-        weryfikacja przynależności do grupy docelowej - formularz zgłoszeniowy/oświadczenia

-        badanie motywacji uczestników do udziału w projekcie - test motywacyjny (0-5pkt)

-        badanie potrzeby udziału w projekcie - ankieta potrzeb (0-5pkt)

-        gotowość do udziału we wszystkich formach wsparcia - oświadczenie

Procedura rekrutacji:

-        utworzenie listy potencjalnych uczestników spośród osób, które spełniają kryteria kwalifikacji

-        wyłonienie osób z najwyższą punktacją do udziału w projekcie

-        stworzenie listy rezerwowej

-        podpisanie umowy szkoleniowej wraz z załącznikami z uczestnikami

Pr  Procedura rekrutacyjna zostanie przeprowadzona w biurze projektu w godz. 9-17.

 

Rekrutacja jest  z zasadą równości szans i niedyskryminacji

-       materiały promocyjne i edukacyjne pozbawione symboliki etnicznej religijnej, podziału płci

-       możliwość udostępnienia materiałów informacyjnych, szkoleniowych dostosowanych dla osób słabowidzących

-        brak barier architektonicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.

-        płeć nie stanowi kryterium przy kwalifikacji osób do projektu - równość szans kobiet i mężczyzn.    


 Biuro projektu : 90-003 Łódź, ul. Piwna 3 lok 6

g    czynne : Pon-Pt , godz 09:0-17:00

H

       Harmonogramy: 

     Harmonogram GR 1 

     Harmonogram GR 2 

     Harmonogram GR 4

     Harmonogram GR 5

     Harmonogram GR 6 

     Harmonogram GR 7 

     Harmonogram GR 8

1.

1.


___________________________________________________________________________________________________________________

Projekt „Nowe kwalifikacje” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności,

Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie: XI.3.1 Kształcenie zawodowe,

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego