Strona Główna Zakończone projekty NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Zakończone

 1. Projekt „Nowe kwalifikacje zawodowe” realizowany jest przez Auto Szkołę WOTA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie: XI.3.1 Kształcenie zawodowe, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności zatrudnieniowej 100 osób (95M, 5K) osób fizycznych uczących się / pracujących lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,  poprzez wsparcie kształcenia ustawicznego tj. organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, realizację szkoleń z zakresu zawodu kierowca Kat. C+E +Kwalifikacja Wstępna przewozu rzeczy.

Termin realizacji Projektu: 01.10.2018 – 31.03.2020r.

Zapewniamy:

 • Kurs prawo jazdy kat. C,
 • Kurs prawo jazdy kat. C+E,
 • Kurs Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona
 • Badania lekarskie, badania psychotechniczne
 • Opłacony jednorazowo egzamin państwowy kat. C, kat. C+E, Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona
 • Doświadczonych trenerów i instruktorów
 • Materiały szkoleniowe
 • Ubezpieczenie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

Program wsparcia w ramach projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe” obejmuje:

 • Kurs prawo jazdy kategorii  C  – 50 godzin (część teoretyczna 20 godzin;  część praktyczna 30 godzin jazd indywidualnych).
 • Kurs prawo jazdy kategorii C+E – 25 godzin jazd indywidualnych.
 • Kurs Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona – 140 godzin (część teoretyczna  130 godzin;  część praktyczna 8 godzin praktyka indywidualna + 2 godziny jazdy na torze lub symulatorze).
 • Badania lekarskie, badania psychotechniczne.
 • Opłacony jednorazowo przez Beneficjenta egzamin państwowy kat. C, kat. C+E, Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona dla każdego Uczestnika.
 • Ubezpieczenie Uczestnika.

W ramach Projektu zorganizowanych zostanie 10 edycji, w każdej weźmie udział 10 osób. Łącznie weźmie udział 100 osób, w tym: 5 kobiet i 95 mężczyzn.

Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminów pozwolą na uzyskanie uprawnień kierowcy samochodu ciężarowego (kurs kat. C, C+E, Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona).

Kursy odbywać się będą w Łodzi i prowadzone będą przez Auto Szkołę WOTA.

 

ADRESACI PROJEKTU

100 osób dorosłych (w tym 95 mężczyzn i 5 kobiet), uczących się/pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, które zainteresowane są z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji/kwalifikacji zawodowych

Uczestnikami projektu mogą być osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

REKRUTACJA

Rekrutacja jest prowadzona od  01.10.2018 r. w sposób ciągły, aż do zrekrutowania 110% uczestników, z czego 10 %  będzie stanowiło grupę rezerwową.

Etapy kwalifikacji uczestników:

 • weryfikacja przynależności do grupy docelowej – formularz zgłoszeniowy/oświadczenia
 • badanie motywacji uczestników do udziału w projekcie – test motywacyjny (0-5pkt)
 • badanie potrzeby udziału w projekcie – ankieta potrzeb (0-5pkt)
 • gotowość do udziału we wszystkich formach wsparcia – oświadczenie

Procedura rekrutacji:

 • utworzenie listy potencjalnych uczestników spośród osób, które spełniają kryteria kwalifikacji
 • wyłonienie osób z najwyższą punktacją do udziału w projekcie
 • stworzenie listy rezerwowej
 • podpisanie umowy szkoleniowej wraz z załącznikami z uczestnikami

Procedura rekrutacyjna zostanie przeprowadzona w biurze projektu w godz. 9-17.

Rekrutacja jest  z zasadą równości szans i niedyskryminacji

 • materiały promocyjne i edukacyjne pozbawione symboliki etnicznej religijnej, podziału płci
 • możliwość udostępnienia materiałów informacyjnych, szkoleniowych dostosowanych dla osób słabowidzących
 • brak barier architektonicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.
 • płeć nie stanowi kryterium przy kwalifikacji osób do projektu – równość szans kobiet i mężczyzn